GeoRASTER

Modul je namijenjen za učitavanje georastera kao i geokodiranje.

Geokodiranje

Modul služi za dovođenje slike na realne koordinate. Otvaramo sliku koju želimo geokodrati, slijedi sakupljanje slikovnih koordinata koje služi da pokupimo koordinate za koje znamo i realne koordinate. Za svaku slikovnu koordinatu upišemu u koloni Geodetski_x i Geodetski_y realnu koordinatu te preračunamo odstupanja, ako nas odstupanja zadovoljavaju spremimo geokodiranu sliku. Geokodirana slika je GeoTIFF sa pripadajućom *.tfw datotekom

Geokodiranje

Umetanje geokodiranog rastera

Modul služi za umetanje geokodiranog rastera.
Umetanje geokodiranog rastera po X, Y, Z koordinatama, određivanje rotacije rastera te odabir mjerila.

Umetanje geokodiranog rastera

© 2020 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.